นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนรู้การทำโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง
พวงกุญแจจากกระดาษรีไซเคิล
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา

โดยมีคุณครูนิวัฒน์ เทพสุคนธ์ เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ลานธรรม โรงเรียนวัดห้วยไผ่