องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
พานักเรียนโรงเรียนวัดห้วยไผ่, โรงเรียนวัดห้วยปลาดุก
ไปทัศนศึกษา

ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 

ภาพกิจกรรมชุดที่ 2